Arbeiderpartiet vil bygge boliger for alle

Kronikk av ordfører Are Karlsen

Horten har behov for flere boliger. Det aller viktigste er å sikre alle innbyggerne et sted å bo, men vi må også legge til rette for at flere skal flytte hit. Vi trenger derfor ulike boligtyper. Vi trenger boliger som er priset slik at førstegangsetablerere har muligheten til å komme inn på markedet, men det er også positivt om folk som kan bruke åtte-ti millioner på en bolig velger å flytte hit.

Boligbygging kan imidlertid være konfliktfullt, og ulike interesser kan stå mot hverandre. Ofte har utbyggere en interesse, mens naboer og andre innbyggere har andre interesser. Vår oppgave blir derfor å legge til rette for en balansert utvikling; vi må sikre at det blir bygd nok og varierte boliger, samtidig som vi bevarer det som er bra i eksisterende bomiljøer.

Jeg mener at vi må akseptere noe tettere og kanskje høyere bebyggelse i nye og sentrale områder. Ett eksempel på dette er i Indre Havneby. Her vil det blir en relativt tett bebyggelse med mange svært populære boenheter. Jeg synes også det er fint at det blir flere leiligheter oppover i Storgata, der er nå i mindre grad er handel.

Heldigvis har vi mange flotte områder som er eller vil bli klargjort for bygging av boliger. I tillegg til nevnte Indre Havneby blir det meget attraktive nye boområder blant annet i Steinsnesbukta, på Rørestrand og i Nordlibakken. Det blir også bygd nye boliger i gode bomiljøer på Borre, Skoppum og Nykirke. I tillegg er det planlagt flere andre spennende boligprosjekter i kommunen.

Dette gjør at vi kan dekke behovet for både relativt rimelige og eksklusive boliger, samtidig som vi bevarer noe viktige verdier. Dyrka mark og markagrensa bør bevares. Dyrka mark er veldig viktig for fremtiden og felles friområder betyr mye for folks trivsel, folkehelse og livskvalitet. Vi bør også i størst mulig grad bevare det som betegnes som «hagebyer». Mange steder har vi områder bestående av ene- og tomannsboliger med romslige hager. Nedbygging av hagene løser i liten grad boligutfordringene våre, det kan snarere tvert imot bidra til å redusere kvaliteten på eksisterende boområder. Her må vi imidlertid ha tydeligere retningslinjer, slik at de som har boliger med store tomter vet hva de må forholde seg til.

De er gledelig at de aller fleste som søker om å få bygge boliger i kommunen får positive svar, men i noen tilfeller må vi prioritere andre verdier. Vi skal også si ja til friområder i marka og hagebyens idyll. Med en fortsatt balansert praksis kan vi både utvikle nye attraktive boområder, bevare det som er mest attraktivt i dag og tiltrekke oss nye folk.