Stikkord fra Are sitt innlegg på medlemsmøte 19. august

Medlemsmøte, 19.08


Stikkord fra Ares innledning


Vi bør nesten utelukkende snakke om egen politikk, ikke om andre partiers politikk.

Det er veldig viktig for Horten kommune å ha lokale representater i sentrale posisjoner. Maria har gjort en meget god jobb i viktige saker som:Bevaring av Marinemusikken og FLO-verksted.Finansiering av miljøopprydding i Indre Havn.Spor- og veiløsninger til Kopstad godsterminal.

Saker av lokal betydning som kan bli behandlet i Stortinget og Regjeringen den kommende perioden:Rammevilkår for universitetet vårt.Bevaring av statlige arbeidsplasser, blant annet i Forsvaret.Realisering av Kopstad godsterminal.Forlengelse av miljøtunellen frem til Linden.Løsninger ved ny jernbanestasjon på Skoppum (parkering, med mer).


Klima og miljøDette er kanskje valgkampens viktigste tema.Det grønne skiftet innebærer både atferdsendring og redusert forbruk, men for å lykkes må vi også ha gode teknologiske løsninger (vi er teknologioptimister).Med universitetet og et høyteknologisk næringsliv har vi alle forutsetninger for å være i førersete i dette arbeidet.ASKOs sjødroner og elektrifisering av Bastøferja er gode eksempler.


Andre viktige sakerKommuneøkonomi: God kommuneøkonomi gir bedre skoler, eldreomsorg, bibliotek, osv.Omfordeling og skatt: Vi vil ikke øke det samlede skatte- og avgiftstrykket, men omfordelte. De med lavest inntekter skal få skattelettelser.Familiepolitikk. Viktige stikkord er abort, kontantstøtte og pappapermisjon.Skolepolitikk: Mindre byråkrati og testing, mer tillit til ansatte i skolen. Sikre flest mulig elever skoleplass i hjemkommunen (nærskoleprinsippet).Privatisering og offentlige tjenester: Mange private aktører gjør meget gode jobber, men vi ønsker ikke en større privatisering av tjenester som skole, barnevern, hjemmetjenester og sykehjem. Arbeidsliv: Hele og faste stillinger. Ja til søndagsfri.Statlig eierskap: Vi vil ikke selge felles verdier som vann, skog, jernbane og natur.Internasjonalt samarbeid: Vi er garantist for videreføring av EØS-avtalen og NATO-medlemskapet. Vi støtter FNs arbeid.Sist, men ikke minst: Smil og vær blid:-)