Referat fra medlemsmøte 25.04.18

Her er det offisielle referatet fra det første medlemsmøtet om programarbeidet

Medlemsmøte onsdag 25. april kl 18.00 på Folkets Hus

Frammøtte: 25 medlemmer

Agenda:

Leder Kjell Arne Lie ønsket velkommen

Kortfilm om Arbeiderpartiets historie, fortalt av Sigbjørn Johnsen

Intervju med Andor Røstad og Nils Henning Hontvedt om erfaringer fra lokalpolitikken v/Anahita Janafari

Interessant og viktig historie fra lokalpolitikken i Horten fra 1980 tallet til nåtid.Både Hontvedt og Røstad var samstemt i sine råd før kommunevalgkampen ogvalget 2019: Vi må ikke gape for høyt med hovedsaker og vi må vise tydelige forskjeller, for eksempel privatisering av offentlige tjenester, i plansaker og vi må være visjonære.

Generelt om programarbeid og forberedelser for kommunevalget 2019

Styrets innstilling til organisering av programarbeidet:

Programkomite - Styret

Koordinerende gruppe

- Leder

- Første kandidat

- Andre kandidat

- LO

-AUF

-Senior

De tre siste inviteres til å komme med innspill tidlig.

Arbeidsgrupper

Oppvekst

Helse

Sosial, arbeidsliv, bolig

Kultur, kommuneutvikling

Klima/miljø

Det forventes at arbeidsgruppene legger opp til samrådsmøter med ulike brukergrupper (lag og foreninger) ansatte/ ledere og medlemmer.

Fremdrift:

- Godkjent prosess: 25.04

- Medlemsmøte om program/konstituering av grupper: 23.05

- Arbeidsgrupper kommer med innspill: 15.08

- Koordinerende gruppe kommer med forslag til styret: 01.09 - Styret kommer med forslag: 15.09

- Medlemsmøte: 20.09

- Koordinerende gruppe og styret bearbeider innspill fra medlemsmøtet: 09.10

- Medlemsmøte med godkjenning av endelig program: 16.10

Om programmet

- Etter mal fra 2015

- Korte og konsise formuleringer

- Profesjonell utforming og layout

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Lenke for innspill til kommuneprogram: dittforslag.no (https://dittforslag.arbeiderpartiet.no/d/)

Innledning til debatt om aktuelle lokale tema for kommunevalget 2019, sett fra ordføreren sitt ståsted

Arbeidstitler / noen aktuelle tema

Helse: Sykehjem og bemanning Hindre privatisering av offentlige tjenester: Byråkrati, usikkerhet for brukere og tilsatte

Arealpolitikk: Fortetting, bevare hagebyen

God økonomisk styring: Sikre gode tjenester gjennom god styring ig være forberedt på renteøkning, kapitalstyring, unngå ROBEK 

Klima- og miljø: Små og store tiltak; Grønt skifte, bytte bilparken til biogass, idretthaller med solfangere, plast, kunstgress, forbud mot heliumballonger,

Frivillighet:

Skole: Rehabilitering av Fagerheim og Nordskogen skoler

By- og tettstedsutvikling:

Åsgårdstrand – Bakkeåsen, allaktivitetshus, områdeplan, tettstedsutvikling, bevaring 

Skoppum – jernbanestasjonen

Nykirke – Sletterødåsen, Fagerheim skole, jernbaneutbygging

Sentrum – ny vgs,

Havneområdet – planprogram

Universitetet – veiløsninger

 

Oppsummering og avslutning

Møtet avsluttet kl 20:15

Referent,                                          

Jan Focas