Valg av parti ved Are

Valg av parti


Stortingsvalget nærmer seg og mange lurer på hvilket parti de skal stemme på. For mange kan dette være et vanskelig valg, for de færreste er enige i alt et parti står for. I Norge er vi uansett heldige, for det går relativt bra uavhengig av hvem som styrer. I veldig mange saker er det bred politisk enighet, og vi har tradisjon for å inngå kompromisser og forlik. Jeg er derfor skeptisk til de som omtaler andre politikere på negative måter, for alle ønsker å gjøre det beste for landet. Det er allikevel av stor betydning hvem som styrer landet, for ulike partier vil utvikle landet i ulike retninger. Jeg vil her belyse en del ting som er viktige for meg.


De økende ulikhetene i samfunnet bekymrer meg. Jeg ønsker ikke at skatter og avgifter samlet sett skal gå opp, men støtter en omfordeling som bidrar til at de som har minst får litt mer, mens de som har mest får litt mindre. Jeg har tro på at gode offentlige tjenester over tid blir billigst, best og gir mest forutsigbarhet. Mange private aktører utfører tjenester på utmerkede måter, men jeg ønsker ikke en større privatisering av tjenester som barnevern, skoler og eldreomsorg. Jeg er imot salg av våre felles verdier, som skog, jernbane, strøm og vann.


Trygge arbeidsplasser er avgjørende for at innbyggerne skal ha gode liv. Midler må derfor brukes næringsvennlig og målrettet, for å bidra til fremtidsrettede arbeidsplasser i hele landet. Jeg ønsker at flest mulig skal få faste ansettelser og fulle stillinger. Jeg er imot en svekking av sykelønnsordningen og jeg er mer glad i søndagsfri enn i søndagshandel. 


Jeg er bekymret for økt byråkratisering og testing i skolen. Skoleansatte bør bruke mest mulig tid på elevene og minst mulig tid på andre ting. Jeg har tro på en mer helhetlig skoledag, der lekser og mer fysisk aktivitet blir en integrert del av skoledagen. Jeg mener at vi bør gi flest mulig elever friheten til å komme inn på videregående skole i sin hjemkommune, uten lang reisevei. I eldreomsorgen må vi ta på alvor at veldig mange ønsker å bo hjemme lengst mulig. Vi må ha nok sykehjemsplasser, men vi må også omsorgsboliger og gode hjemmetjenester. Vi må ruste opp det psykiske helsevernet. 


Jeg er for økte bevillinger til Forsvaret og mener at Norge er tjent med forpliktende internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom NATO, EØS-avtalen og FN. Når det gjelder klimapolitikken mener jeg alle partiene har mye mer å gå på. Jeg tror på at vi gjennom felles erkjennelse av utfordringer, samarbeid, stor satsing og smarte teknologiske løsninger kan oppnå mye. 


Ellers er jeg er opptatt av å begrense bygging i naturen, av å holde strandsonen tilgjengelig for alle, og sikre levende bygder og landbruk i hele landet. Jeg er imot endringer av abortloven som svekker jenters rettigheter, og for økt støtte til både kulturlivet og frivilligheten. Jeg forventer at politiske ledere går foran som gode eksempler, virker samlende og omtaler andre mennesker med respekt.


Mange av disse tingene er heldigvis flere partier enige i, men det varierer hvilke partier som er enige i hva. I noen saker går det et skille mellom høyre- og venstresiden i politikken, mens Høyre og AP er enige i andre saker. Samlet mener jeg imidlertid at Arbeiderpartiet best ivaretar de tingene jeg er opptatt av. Jeg oppfordrer også alle andre til å finne ut hvilket parti de er mest enig med og til å bruke stemmeretten. Høy valgdeltagelse er viktig for demokratiet.


Are Karlsen

Ordfører