Valg av retning for Horten

Her forteller vår ordførerkandidat hvorfor du bør stemme Arbeiderpartiet i Horten.

original_1478639321_9917724

Kommunevalget nærmer seg og vi skal velge hvilket parti vi skal stemme på. For mange kan dette være et vanskelig valg, for de færreste er enige i alt et parti står for. Jeg er heller ikke alltid enig med mitt eget parti , Arbeiderpartiet. Jeg har allikevel ikke vært i tvil om hvilket parti jeg skal velge. For meg handler det om valg av retning.

I mange saker er partiene i Horten enige, i andre går vi i veldig forskjellige retninger. Jeg vil her peke på noen av de områdene hvor høyre- og venstresiden går i forskjellige retninger.

Partiene på høyresiden har i større grad argumentert for større enheter enn partiene på venstresiden. Sakene om kommunesammenslåing og legevakta er gode eksempler på dette. Vi mener at Hortens innbyggere er best tjent med at vi er en egen kommune, og har en egen legevakt.

Hvordan vi innretter arbeidslivet er en annen skillelinje. Vi ønsker faste ansettelser, mens høyresiden åpner for økt bruk av midlertidige ansatte. Vi ønsker mer søndagsfri, mens høyresiden vil åpne for mer søndagshandel.

Vi har også ulike syn på hvordan vi skal innrette kommunens helsetjenester. Enkelte på høyresiden ønsker å konkurranseutsatte driften av sykehjem og hjemmehjelp, mens vi mener offentlig drift gir mest trygghet og forutsigbarhet.

I skolepolitikken er det store forskjeller mellom partiene. Høyresiden har argumentert for mer testing og konkurranse mellom skolene. Vi er tilhenger av en mer helhetlig skoledag, der SFO-tiden med lekser og fysisk aktivitets blir en integrert del av skoledagen. Partiene på høyresiden ønsker også å åpne for karakterer i barneskolen, mens vi mener det er feil vei å gå.

Partiene skiller seg videre i synet på strandsonen og markagrensa. Høyresiden har i større grad vært villig til å bygge i strandsonen og i marka, mens vi er mer opptatt av å bevare fellesskapets friarealer.

Til slutt vil jeg nevne forskjellene i kulturpolitikken. Høyresiden har argumenter for å kutte den offentlige driften av Kulturhuset 37 og selge kinobygget. Vi tror kutt i driften til 37 svekker tilbudet til både barn, ungdom og utviklingshemmede. Ved å eie kinoen kan vi sikre fremtidig kinodrift.

Det er ikke slik at hver enkelt sak er av veldig stor betydning for alle. På kort sikt merker ikke innbyggerne veldig stor forskjell avhengig av hvem som styrer. Alle politikere i Horten er ansvarsfulle folk som vil det beste for kommunen. På lengre sikt betyr det imidlertid mye hvem som styrer. Høyre- og venstresiden vil styre kommunen i ulike retninger.

Heldigvis er det velgerne som bestemmer hvilken retning vi skal utvikle oss i. Godt valg.

Are Karlsen

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet