Klima- og miljø

Det grønne skiftet begynner lokalt

Oversiktsbilde av et rolig skogsvann, omgitt av trær. Foto: Øivind Haug

Det er avgjørende at det lokale skiftet begynner lokalt. Det er kommunen som kan ta valgene som gjør at du slipper å bruke bilen i tide og utide. Det er kommunen som gjør friområder tilgjengelig for deg. Med andre ord: Det å engasjere seg i lokalpolitikk er også å engasjere seg i klimapolitikk. 

Horten Arbeiderparti vil: 

Klima og miljø

 • Videreutvikle Horten som sykkelkommune.

• Reetablere nedgrodde parker og lekeområder.

• Videreføre fornyelsen av vann- og kloakkanleggene.

• Arbeide for et godt kollektivtilbud til og fra jernbanestasjonen.

• Legge til rette for miljøvennlige biler.

• Jobbe for miljøvennlige løsninger på kunstgressbanene i kommunen. Når fullverdige alternativer finnes skal gummigranulat erstattes.

• Verne om dyrket mark.

• Være ledende på gode klimaløsninger

Transport

 • Sikre fremdrift i planene for ny sykkelsti mellom Vegge og Nykirke.

• Vurdere mulighetene for sykkelsti på jernbanelinja mellom Nykirke og Skoppum.

• Jobbe for en ny veiløsning mellom riksvei 19 og universitetet.

• Jobbe for sykkelsti mellom universitetet og ny jernbanestasjon.

• Gå i dialog med overordnede myndigheter angående forlengelse av miljøtunnelen ved Strandparken.

• Arbeide for å redusere trafikkbelastningen gjennom Kirkebakken.

 • Jobbe for at alle skal ha en trygg skolevei.

• Jobbe for fotgjengerovergang ved Klokkeråsen på Nykirke.

• Vurdere behovet for nye veiløsninger ut av byen nordover.

Friluftsliv og tilgjengelighet

• Lett tilgjengelige friområder er viktig for innbyggernes livskvalitet, trivsel og folkehelse.

• Ja til bevaring av dagens markagrense og strandsonen, samt videreutvikling av kyststien.

• Samarbeide med frivillige for å sikre merkede løyper, ryddige stier og oppkjørte skispor i marka.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Klima- og miljø?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!