Klima- og miljø

Det grønne skiftet begynner lokalt

Oversiktsbilde av et rolig skogsvann, omgitt av trær. Foto: Øivind Haug

Det er avgjørende at det lokale skiftet begynner lokalt. Det er kommunen som kan ta valgene som gjør at du slipper å bruke bilen i tide og utide. Det er kommunen som gjør friområder tilgjengelig for deg. Med andre ord: Det å engasjere seg i lokalpolitikk er også å engasjere seg i klimapolitikk. 

Horten Arbeiderparti vil:

Klima og miljø

 • Videreutvikle Horten som sykkelkommune.

• Reetablere nedgrodde parker og lekeområder.

• Videreføre fornyelsen av vann- og kloakkanleggene.

• Arbeide for et godt kollektivtilbud til og fra jernbanestasjonen.

• Legge til rette for miljøvennlige biler.

• Jobbe for miljøvennlige løsninger på kunstgressbanene i kommunen. Når fullverdige alternativer finnes skal gummigranulat erstattes.

• Verne om dyrket mark.

• Være ledende på gode klimaløsninger

Transport

 • Sikre fremdrift i planene for ny sykkelsti mellom Vegge og Nykirke.

• Vurdere mulighetene for sykkelsti på jernbanelinja mellom Nykirke og Skoppum.

• Jobbe for sykkelsti mellom universitetet og ny jernbanestasjon.

• Gå i dialog med overordnede myndigheter angående forlengelse av miljøtunnelen ved Strandparken.

• Arbeide for å redusere trafikkbelastningen gjennom Kirkebakken.

 • Jobbe for at alle skal ha en trygg skolevei.

• Jobbe for fotgjengerovergang ved Klokkeråsen på Nykirke.

• Vurdere behovet for nye veiløsninger ut av byen nordover.

Friluftsliv og tilgjengelighet

• Lett tilgjengelige friområder er viktig for innbyggernes livskvalitet, trivsel og folkehelse.

• Ja til bevaring av dagens markagrense og strandsonen, samt videreutvikling av kyststien.

• Samarbeide med frivillige for å sikre merkede løyper, ryddige stier og oppkjørte skispor i marka.

Er du enig med Horten Arbeiderparti om Klima- og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker