Referat fra medlemsmøte 03.06.21

Tidspunkt

3. Jun 2021 kl. 00:00

Sted

Teams

Saker

 • Innkalling og dagsorden


  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  Vedtatt

 • Sak 1/21 Horten Gård

  Det var 2 gjester til stede som innledet fra henholdsvis bevaringsgruppa ved Kari Frodesen og fra tiltakshaver ved Christoffer Rød.

  Bevaringsgruppa ved Kari Frodesen
  Innledet om bevaringsgruppas arbeid og bakgrunn for ønsket om å stanse omregulering av Horten Gård til boliger.

  Tiltakshaver ved Christoffer Rød
  Innledet om arbeidet som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen og forarbeide til forslag til omregulering av Horten Gård, som nå ligger til politisk behandling.

  Gruppeleder Christina Bratli
  Innledet om prosessen og arbeidet i kommunestyregruppa i forhold til saken om Horten Gård og innstillingen fra gruppa til medlemsmøte, som er å stemme for administrasjonens innstilling om å omregulere til boliger. Gruppas innstilling var avgitt med 11 mot 8 stemmer.

  Kommunestyregruppas innstilling til medlemsmøte:
  Medlemsmøte i Horten Arbeiderparti slutter seg til forslag om å omregulere til boliger.

  Nils Henning Hontvedt fremmet som et alternativ til innstillingen, som et kompromiss forslag
  Det ble i møte også fremmet forslag om å stemme nei til innstillingen fra kommunestyre gruppa.

  Etter debatten ble det avklart følgende 3 forslag til votering:
  1. Ja til kommunestyregruppas innstilling
  2. Nei til kommunestyregruppas innstilling
  3. Ja til kompromiss forslag

  Ved votering fikk innstillingen 16 stemmer og forslag om å stemme nei til innstillingen 19 stemmer og innstillingen falt.

  Vedtak:
  Medlemsmøte i Horten Arbeiderparti sier nei til å omregulere av Horten Gård til boliger

 • Sak 2/21 Folkets Hus

  Som oppfølging av årsmøtevedtak er det utarbeidet forslag til intensjonsavtale som legges fram for behandling i medlemsmøtet 3. juni.

  Styrets innstilling til medlemsmøte:
  Forslag til intensjonsavtale med Folkets Hus vedtas

  Enstemmig vedtatt

 • Sak 3/21 Struktur

  Som oppfølging av årsmøtevedtak er det utarbeidet forslag til struktur mellom kommunepartiet og kommunestyregruppa.

  Styrets innstilling til medlemsmøte:
  Forslag til struktur mellom kommunepartiet og kommunestyregruppa vedtas

  Enstemmig vedtatt