Protokoll fra medlemsmøte 4. november 2021

Tidspunkt

4. Nov 2021 kl. 17:00

Sted

Kommunestyresalen

Referent

Christina Bratli

Saker

 • Budsjett og økonomiplan for Horten kommune.

  PROTOKOLL
  Medlemsmøtet i Horten Arbeiderparti 4. november 2021 i kommunestyresalen.

  Sak: Budsjett og økonomiplan for Horten kommune.

  1. Administrasjonen la fram administrasjonens forslag.
  Spørsmål.

  2. Debatt og innspill.
  AUF v/ leder Oda Hovda Angelsen hadde sendt inn følgende forslag;
  Helsestasjon for ungdom er et viktig lavterskeltilbud. Dette gjør at alle mellom 13 og 20 år kan ha muligheten til å få hjelp, uansett hvem du er og uten å betale egenandeler. Jeg er stolt av at vi har dette i Horten og at det er et tilbud for unge, men det er på tide å styrke dette tilbudet. Stasjonen er åpen på tirsdager fra 14.30-16.30, to timer. Dette øker terskelen, og muligheten til å gå på helsestasjonen blir mindre for mange. Derfor burde vi styrke dette tilbudet, slik at de kan ha lengre åpningstider og vurdere et digitalt tilbud her i kommunen.

  Gruppeleder la fram følgende innspill:
  Allaktivitetshus i Åsgårdstrand og vedlikeholdsetterslep. Lærekandidatplasser i Horten kommune.

  Utvalgsleder for helse gjorde rede for konsekvenser og stillingsreduksjoner innen helse, og la på denne bakgrunn fram forslag om å styrke budsjettet for å skjerme omfang og kvalitet på tjenestene i sektoren. Innspillene er tilgjengelig for forhandlingsutvalget i skriftlig form.

  Utvalgsleder for oppvekst gjorde rede for konsekvenser av budsjettforslaget for oppvekst, og la på denne bakgrunn fram forslag om å styrke budsjettet for å skjerme omfang og kvalitet på tjenestene i sektoren. Herunder: Styrke kulturskolen.

  Fra salen ble det minnet om vår politikk for hele stillinger, og advarte mot stillingskutt.

  Fra salen ble det minnet om at allaktivitetshus i Åsgårdstrand ligger inne i vårt program for inneværende periode.

  Innspill fra salen: bekymring om vedlikeholdsetterslep inkl. kirkegård, og finansutgifter.

  Leder la fram følgende forslag:
  Medlemsmøtet gir forhandlingsutvalget - nedsatt av kommunestyregruppa - fullmakt til å forhandle frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan. Føringer fra dagens møte vektlegges i forhandlingene. Endelig forslag til budsjett og økonomiplan presenteres for medlemsmøtet 18.11.21.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  Forhandlingsutvalg valgt av kommunestyregruppa: Are Karlsen, Christina Bratli og Truls Sanaker.