Referat fra medlemsmøtet 02.12.2021

Tidspunkt

2. Des 2021 kl. 18:00

Sted

Folkets Hus

Referent

Nils-Henning Hontvedt

Saker

 • Sak: IS barna og IS kvinnene.

  Innledning ved Mads Harlem fra Redd Barna:
  Harlem la vekt på de sosiale og folkerettslige sidene ved denne saken. Det er mange barn og stor barnedødelighet i leirene.

  Han mente Norge hadde folkerettslige forpliktelser i forhold til de norske barna og deres mødre. De måtte hentes hjem.

  Han ga uttrykk for skuffelse hva gjaldt den nye regjeringens passive linje. Men han mente erfaringene fra hjemhentingen av to barn og deres mødre viste at det på grunnplanet var en mer positiv holdning til hjem-henting enn i regjeringen.

  Sikkerhetspolitisk kommentar ved Jacob Børresen:
  Børresen la fram en grundig sikkerhetspolitisk analyse. Han la vekt på hevn som motiv for uviljen til å ikke hente hjem norske barn og mødre. Børresen mente sikkerhetsrisikoen ved å hente hjem var overvurdert.

  Samtidig mente han sikkerhetsrisikoen ved ikke å hente hjem var undervurdert. Leirene kan komme til å utvikle radikalisering, og i så måte både representere en risiko for både enkeltindivider og stater. Det tryggeste er å hente hjem og å oppløse leirene.

  Debatten:
  Debatten viste engasjement for å hente hjem norske barn og mødre. Det ble drøftet oppfølging av saken i Horten Arbeiderparti, og fattet følgende enstemmige vedtak:

  Jacob Børresen utarbeider et forslag til årsmøteuttalelse som oversendes styret til behandling.

  Saken blir forelagt styret den 5. januar 2022.

  Blomster og debatt til innlederne for to gode innledninger.